沈阳农业大学俄文网站 Шэньянский сельскохозяйственный университет
CHINESE     ENGLISH  
Русский    
научная деятельность
+ институты
+ дипломная программа
+ факультеты
+ профессора каждых институтов
ссылки
Новосибирский сельк...
Государственный уни...
Университет Бедфорд...
Университет Манитоб...
Университет Цукуба, ...
 
 
профессора каждых институтов
Sie sind hier: главная >> научная деятельность >> профессора каждых инсти...  

Professors of Each College in SYAU


College of Agronomy

Wang Shu, Wang Xi, Wang Qingxiang, Liu Limin, Liu Encai, Xu Wenjuan, Qi Hua,
Li Guochun, Li Jiandong, Chen Zhibin, Chen Zhenwu, Chen Wenfu, Zhao Tianhong,
Guo Yuhua, Cao Minjian, Huang Ruidong, Xie Futi

College of Horticulture

Dai Hongyan, Feng Hui, Si Longting, Bai Long, Lv Deguo, Sun Hongmei,
Piao Zhongyun, Qi Hongyan, Zhang Zhihong, Li Tianlai, Zhou Bao Li, Xu Hui,
Guo Xiuwu, Dong Wenxuan, Lei Jiajun

College of Land and Environment

Zhang Yulong, Yan Li, Liang Chenghua, Wang Chunzhi, Han Xiaori, Guan Lianzhu,
Yi Yanli, Wang Qiubing, Li Jun, Wang Jingkuan, Sun Junde, Liu Xiaohu, Lin Guolin,
Wei Zhongyi, Yang Lijuan, Liu Mingda

College of

Plant Protection

Wang Xiaoqi, Wang Hongping, Cong Bin, Liu Zhiheng, Ji Mingshan, Wu Yuanhua,
Chen Lijie, Zhou Yushu, Duan Yuxi, Fu Junfan

College of

Water Conservancy

Wang Xuan, Wang Lixue, Wang Tieliang, Bai Yikui, He Junshi, Yang Guofan,
Chi Daocai, Chen Xiaofei, Mi Yongning, Guo Chengjiu, Guo Weidong

College of Economics

and Management

Wang Chunping, Lan Qinggao, Tian Yuexin, Liu Zhongqin, Liu Caihua, Lv Jie,
Zhang Guangsheng, Li Zhongxu, Zhou Jing, Huang Xiaobo, Zhai Yinli, Dai Pengjun

College of Forestry

Liu Mingguo Liu Changfu, Yan Hongwei, Lu Xiujun, Chen Ke, Zhou Guangzhu,
Zhou Yongbin, Yin Mingfang, Gao Guoping, Cui Jianguo, Sun Xiaomei

College of Animal

Science and

Veterinary Medicine

Cong Yuyan, Bian Lianquan, Liu Mingchun, He Jianbin, Zhang Yong, Yang Guiqin,
Shen Guoshun, Luo Guangbin, Hu Lan, Hu Jianjun, Zhao Yujun

College of Food Science

Feng Xuqiao, Ji Shujuan, Zhang Baiqing, Li Xinhua, Meng Xianjun,
Yue Xiqing, Cheng Yulai

College of Biological

Science and Technology

Ma Shiliang, Wang Shifu, Wang Xueying, Wang Zhendong, Feng Yulong, Ren Daming,
Lv Shuxia, An Yingfeng, Zhang Lijun, Lin Feng, Fan Haiyan, Hao Jianjun,
Zhong Ming, Qin Li

College of Information and
Electrical Engineering

Wang Guiying, Fu Lisi, Sun Guokai, Piao Zailin, Ji Jianwei, Yang Yong, Yang Tao,
Zhou Qilong

College of Engineering

Ren Wentao, Liu Qingyu, Zhang Benhua, Zhang Zuli, Li Yongkui, Qiu Lichun, Lin Jing,
Gong Yuanjing, Zhao Fengqin, Gao Lianxing

College of Science

Bu Pingyu, Wang Fen, Li Bingchao, Su Zhuang, Hui Shurong
авторское право © Шэньянский сельскохозяйсквенный университет